اینستاگرام یکی از تاثیرگذارترین راههای مجازی در نحوه ارائه غذاست. سفارش دهندگان غذا به زیبایی و نورپردازی چیدمان محیط اهمیت می دهند