کندوداران آلبانی می گویند به علت قرنطینه با افزایش بی‌سابقه تولید عسل در پنج دهه اخیرمواجه شده اند.