شرکت فناور در تولید حسگر، “Innoscentia” و شرکت “Ynvisible Interactive” به منظور ایجاد روشی مناسب در نظارت و کنترل دقیق تر بر کیفیت غذا درگذر زمان اقدام به همکاری مشترک در تولید برچسب هوشمند نموده اند.

“Innoscentia” موادی را تولید کرده که با فناوری نمایش “Ynvisible’s” تلفیق شده و برچسب تاریخ انقضاء هوشمند برای بسته بندی مواد غذایی ارائه می دهد.

با ارائه این جایگزین روشهای استاتیک تعیین تاریخ انقضاء، علاوه بر شناسایی غذاهای نامرغوب و فاسد، ضایعات غذایی نیز کاهش می یابد.

مدیر شرکت “Innoscentia” می گوید؛ امیدواریم که نتایج این پروژه گام بزرگی در جهت تغییر سیستم برچسب گذاری کنونی مواد غذایی بوده و به ما در ایجاد زنجیره ارزش غذایی پایدارتر کمک نماید.

بنابه گفته مدیر بازاریابی شرکت “Ynvisible’s” ؛ برای ادغام یک صفحه نمایش در برچسب بسته بندی، سه پارامتر بسیار مهم وجود دارد. مصرف کم برق جهت تغذیه بی سیم، انعطاف پذیری جهت ایجاد شکل و حالت برچسب و کم هزینه بودن تولید محصول.

(برگرفته از سایت: foodbev)

چاپ