ردپای آب (water footprint) یا میزان آب مصرفی جهت تهیه و تولید یک عدد همبرگری که نوش جان می کنید حدود ۲۴۰۰ لیتر است. جهت محاسبه ردپای آب یک محصول، کل آب مصرفی در مراحل مختلف: کاشت وکشاورزی، حمل ونقل، تولید، مصرف و امحاء که به اصطلاح “چرخه عمر” (life cycle) می گویند برای تک تک مواد مورد استفاده درآن محاسبه می گردد.

این مقدار آب معادل ۱۶۰۰ عدد بطری آب معدنی بزرگ است.

(برگرفته از سایت:  waterfootprint.org)

چاپ