شرکتهای “Moolec” و “Grupo Insud” یک سرمایه گذاری مشترک برای تولید پروتئین جایگزین به انجام رسانده اند.

فعالیت اصلی شرکت “Moolec” تولید مواد گیاهی اصلاح شده است که به عنوان مواد غذایی غیرحیوانی محسوب می شود. این شرکت از آنچه “کشاورزی مولکولی” می نامد، که ترکیبی از فن آوری های تولید گیاهی و سلولی است، در جهت توسعه تکنولوژی تولید مواد غذایی جدید فعالیت می نماید.

شرکت “Grupo Insud” نیز تولید کننده بیوسیمیلارها (Biosimilars) و سایر مواد تشکیل دهنده در صنعت داروسازی است. این شرکت در زمینه  استفاده از کشت های سلولی جهت بدست آوردن پروتئین های نو ترکیب تجربه دارد.

شرکت “Grupo Insud” در ۴۰ کشور جهان فعالیت دارد و تقریباً ۸۰۰۰  نفر در آن مشغول به کار هستند.

این سرمایه گذاری مشترک به لیست فزاینده ای از شرکت ها می پیوندد که به دنبال توسعه پروتئین های جایگزین به جای پروتئینهای حیوانی هستند. شرکتهای دیگر عبارتند از: Motif Foodworks ,Boston, Perfect Day, Berkeley, Pleasanton و دیگران.

(برگرفته از سایت: food business news)

چاپ