“نگوین تی ها آن”، هنرمند ۲۸ ساله ویتنامی به خلق غذاهای مینیاتوری دست زده است.

(برگرفته از سایت: اسپوتنیک)

چاپ