پروژه جدید اتحادیه اروپا، “CLEVERFOOD” با هدف تغییر سیستم غذایی اروپا به سود آب و هوا، پایداری، تنوع زیستی و سلامت عمومی آغاز شد.

دانشگاه “کپنهاگ” دانمارک، این پروژه جامع جدید را رهبری می‌کند. پروژه فوق به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و ۸٫۱ میلیون یورو بودجه دارد.

پروفسور ” Christian Bugge Henriksen” از دپارتمان علوم گیاهی و محیطی دانشگاه “کپنهاگ” می گوید:” بحران های کنونی و آتی، از جمله بحران: آب و هوا، غذا، تنوع زیستی و بهداشت، به طور جدایی ناپذیری با نحوه تولید مواد غذایی مرتبط هستند. بنابراین زمان ایجاد یک تغییر اساسی فرا رسیده است. جایی که همه کشورهای اتحادیه اروپا تلاشی هماهنگ برای تغییر سیستم غذایی و ایجاد شیوه ای منصفانه، پایدار، چرخشی (Circular) و مبتنی بر گیاهی تر بکار می گیرند.»

برای چهار سال آینده، “پروفسور هنریکسن” پروژه  CLEVERFOOD را به همراه تیمش از گروه امنیت غذایی و اقلیم در دپارتمان علوم گیاهی و محیطی دانشگاه کپنهاگ رهبری خواهد کرد.

این پروژه جامع همراه با بازیگران برجسته، اعم از سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، صنایع و گروه‌های ذینفع در سراسر اروپا، همکاری، هماهنگی و هم افزایی را بین پروژه‌های موجود، نوظهور و جدید اتحادیه اروپا با تمرکز بر تحول سیستم غذایی و پیوند با چارچوب سیاستهای غذایی اروپا “EU Food 2030 Policy Framework” به انجام می رساند.

سازمان دهندگان پروژه می گویند که در حال حاضر هماهنگی، همکاری و یادگیری متقابل به اندازه کافی بین پروژه های جاری اتحادیه اروپا و سیاست های غذایی در تمام سطوح حکومتی و در رابطه با تحول ضروری سیستم غذایی ما وجود ندارد. اما پتانسیل عظیمی برای ایجاد هم افزایی وجود دارد.

هدف”CLEVERFOOD”  این است که همه این پروژه ها را تجمیع نماید. درحال حاضر در اتحادیه اروپا بسیاری از ابتکارات خوب در حال انجام است. مانند طرح هایی که برای کاهش انتشارات کشاورزی و ارتقای تنوع زیستی و سلامتی عمل می کنند. با این حال آنها پراکنده بوده و در سراسر اتحادیه همکاری نمی کنند.

 دکتر “مارین لیزاک” از دپارتمان علوم گیاهی و محیطی دانشگاه کپنهاگ می گوید

“اگر واقعاً به دنبال ایجاد تغییر هستیم، باید به طور کامل همکاری کنیم.”

“علاوه بر همکاری یکی از محورهای اصلی پروژه، قانون گذاری و حمایت است که راه را برای سیاست های مشترک اتحادیه اروپا که از سیستم های غذایی سالم و پایدار حمایت می کند، هموار می نماید. به عنوان مثال، بالا بودن نسبت بدهی به درآمد در تمام بازیگران سیستم غذایی اروپا، کشاورزان و مبتکران مواد غذایی را در پذیرش فناوری‌ها و شیوه‌های جدید مورد نیاز برای گذار به آینده‌ای چرخشی، کم کربن و گیاهی‌تر باز می‌دارد.”

“در عین حال، اطلاع رسانی و اقدامات آموزشی جهت شهروندان اتحادیه اروپا باید به گونه ای باشد که به گسترش آگاهی عمومی در مورد غذاهای سالم و پایدار و در نتیجه افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای گیاهی بینجامد.”

برگرفته از سایت: (new food magazine)

چاپ