فعالیت و موفقیت یک شرکت غذایی یا کشاورزی در فضای کاری کنونی بیش از هر زمان دیگری سخت تر شده است.

امروزه رقبای کوچکتر از ابزارهای دیجیتالی، کانالهای جدید نفوذ به بازار و سایر نوآوریها جهت به دست آوردن سهم خود از بازار استفاده می کنند.

موسسه “Lux Research” در راستای کمک به هدایت نوآوری در این فضا، گزارش سالانه خود را با عنوان:

Foresight 2021: Top Emerging Technologies to Watch” منتشر کرد.

این گزارش، ۱۲ فناوری کلیدی را که جهان را متحول می نماید شناسایی و رتبه بندی نموده است. فناوریها بر اساس نمرات  نوآوری مطابق “Lux Tech Signal”، منابع مختلف از داده های نوآوری و همچنین ورودی کارشناسان “Lux”  انتخاب شده اند.

گزارش امسال علاوه بر برجسته سازی فناوری های کلیدی کلی، برای اولین بار پنج فناوری برتر در فضای غذا و کشاورزی را نیز رتبه بندی کرده است.

بنابه گفته دکتر “Joshua Haslun” تحلیلگر ارشد مرکز “Lux Research” : “فضای کاری مواد غذایی کشاورزی مرحله تغییر سریع و شدیدی را تجربه می کند. به گونه ای که بیشترین رشد در سال های اخیر به شرکت های خارج از ۲۰ بازیگر اصلی و برتر رسیده است. در حالیکه شرکتهای کوچکتر و چابک تر، به تقاضای اختصاصی یا سفارشی مصرف کنندگان پاسخ می دهند، برندهای بزرگتر باید به دنبال راهکارهای خلاقانه برای بازپس گیری زمینه های از دست رفته و حرکت به جلو باشند.”

گزارش جدید”Lux ” نگاهی عمیق به فضای عملیاتی مواد غذایی کشاورزی دارد و فناوریهای موفق در سال ۲۰۲۰ را مورد ارزیابی قرارمی دهد. تجزیه و تحلیل تخصصی آنها از داغ ترین موضوعات نوآوری و بهترین استارتاپ های فناوری نشان می دهد که پنج فناوری برتر غذا و کشاورزی در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر هستند.

بیوانفورماتیک Bioinformatics

 بیو انفورماتیک که تاکنون بر صنایع داروسازی تمرکز داشته، اکنون به مواد غذایی و سلامت نیز می پردازد.

پروتئین های جایگزین Alternative Proteins

نگرانی ها در مورد سلامتی و پایداری (Sustainability) باعث تنوع رژیم های غذایی به دور از گوشت و ماهی می شود که منجر به تغییراتی در زمینهای کشاورزی و زنجیره تامین مواد غذایی خواهد شد.

کشاورزی دقیق Precision Agriculture

ابزارهای دیجیتالی همچنان به نقش انقلابی خود در تحول امور مرتبط با فرآیندهای کشاورزی ، بهبود عملکرد، کیفیت محصول و کاهش تأثیرات زیست محیطی ادامه خواهند داد.

کودهای زیستی Biofertilizers 

کودهای زیستی و دیگر محرک های زیستی میکروبی از میکروارگانیسم های زنده برای بهبود کارایی استفاده از مواد مغذی و کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار می گیرند.

انفورماتیک مواد تشکیل دهنده Ingredient Informatics

استفاده از یادگیری ماشین دردستور پخت غذا و مواد تشکیل دهنده، تعیین فرمولاسیون محصولات جدید را سریعتر نموده و باعث افزایش سرعت تولید محصولات غذایی جدید می گردد.

(برگرفته از سایت: fbbusiness)

چاپ