برنامه صدورگواهینامه بازیافت ارزشی مواد غذایی توسط انجمن Upcycled Food Association (UFA)، در حال تهیه و عرضه به بازار مواد و محصولات مواد غذایی می باشد.

این انجمن کمیته ای از متخصصان پایداری، کشاورزی، سیستم های غذایی، تغذیه، خرید مواد غذایی و خرده فروشی را برای تدوین استانداردهای مربوطه تشکیل داده است.

بنا به گفته “Jackie Bowen” مدیر اجرایی پروژه ” Clean label” ؛ داشتن این گواهینامه و مهر، نشانگر این است که اهمیت پسماند مواد غذایی موجب انگیزش و توجه تولیدکننده جهت ایجاد رویکردهای جدید به منظور دسترسی به مواد و منابع غذایی شده است. همچنین وی می گوید داشتن این گواهینامه برای مشتریان علاقه مند به محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشد.

انجمن UFA در ماه مه تعریف خود را در مورد بازیافت ارزشی مواد غذایی منتشر نمود و در گام بعدی استانداردهای  صدور گواهینامه را عرضه خواهد کرد.

انتظار می رود این کمیته کار خود را به موقع انجام دهد تا تولید کنندگان مواد غذایی بتوانند مهر گواهینامه را در نیمه اول سال ۲۰۲۱ بر روی محصولات خود داشته باشند.

UFA تخمین می زند که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۰۰ محصول غذایی منتج از بازیافت ارزشی(Upcycled food) در بازار ایالات متحده وجود داشته باشد. گزارش موسسه تحقیقاتی Future Market Insights ، ارزش صنعت بازیافت ارزشی غذا را بیش از ۴۶ میلیارد دلار، و با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۵٪ تخمین زده است.

{برگرفته از سایت: food business news)

چاپ