موضوع مهم برقراری توازن بین میزان کالری دریافتی ناشی از مصرف مواد غذایی و سوخت و ساز آن در فعالیتهای بدنی روزانه رمز موفقیت در کسب سلامتی و کنترل وزن می باشد. لذا جهت ارائه تصویری ساده و روشن از این موضوع، مقادیر متناظر غذا و کالری به صورت اینفوگرافیک ارائه شده است.