استارت آپ غذایی “Kaigo” مبلغ ۳ میلیون دلار در زمینه تغذیه اختصاصی سرمایه گذاری می کند.