گروهی از مهندسان در دانشگاه کلمبیا چاپگری سه بعدی ساخته اند که همزمان یک کلوچه چند لایه را چاپ می کند و می پزد. این مهندسان معتقدند شام هم بزودی دیجیتال می شود.