در حالی که چین همچنان با شیوع ویروس مهلک کرونا روبرو است، برخی رستوران های زنجیره های برای اطمینان از ادامه فعالیت تحویل مواد غذایی سالم، اقداماتی را انجام می دهند.