یک شرکت جدید به نام  “MK1 Foods Corp” ، که بر غذاهای مغذی و آسان برای خوردن تمرکز دارد، با محصول اصلی خود به بازار می آید، ساندویچ در قوطی.