استفاده از روشهای ابتکاری جهت گرم گردن غذا می تواند جذاب و در بعضی مواقع گره گشا باشد. بکارگیری موتور خوردرو یکی از این روشها است که بطور محدود و در برخی شرایط کاربردی و امکان پذیر می باشد که البته می بایست تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. در مطلب موجود به شرح این موضوع می پردازیم.

در مورد نوع غذا تصمیم گرفته و آن را آماده کنید

قطعات غذا را در فویل آلومینیمی بپیچید

محل مناسب را در موتور خودرو شناسایی کنید

ابعاد بسته غذا را با محل انتخاب شده مقایسه و امتحان کنید

بسته غذا را در محل مورد نظر فیت کرده و محکم کنید

سپس به رانندگی یا مسافرت خود بپردازید تا غذا نیز گرم شود

تخمین مدت زمان مناسب جهت گرم شدن غذا به صورت تجربی بوده و شاید نیاز باشد چندباری به غذا سرزده و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داد.

پس از گذشت مدت زمان مناسب توقف کرده و غذا را برداشته و نوش جان کنید

 به یاد داشته باشید که بعد از خاموش کردن خورو، موتور و غذا  هردو داغ بوده و بدون استفاده از دستمال یا وسیله مناسب نمی توان آن را برداشت و مصرف نمود.

(برگرفته از سایت: wikihow.com)

چاپ