طبق تحقیق  TD Bank’s recent Restaurant Franchise Finance Group ، تقریباً ۶۵ درصد از رستورانهای زنجیره ای معتقدند که افزایش اتوماسیون و استفاده گسترده تر از برنامه های تلفن همراه برای سفارش، تأثیر بسیاری در صنعت رستوران در آینده خواهد داشت.

در بین یافته های این نظرسنجی، تقریبا دو سوم از پاسخ دهندگان معتقدند که برنامه های بیشتر برای اتوماسیون، بکارگیری کیوسکهای سلف سرویس و استفاده از اپ موبایل، دیدگاه مشتریان به رستوران را تغییر می دهد.

البته برنامه های تلفن همراه این روزها بخش اصلی هر استراتژی تحویل هستند و اکنون بسیاری از استراتژی های تحویل وجود دارد.

در بررسی TD`s، هشتاد و پنج درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که آنها یک استراتژی تحویل دارند. پنجاه و دو درصد گفته اند که استراتژی تحویل، ۱۰ درصد از فروش کلی آنها را تشکیل می دهد. همچنین ۲۰ درصد گفته اند تحویل،  بیش از ۲۰ درصد فروش کلی آنها را دربر می گیرد.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ