براساس گزارش موسسه بانکی و خدمات مالی “Rabobank” ، رستورانها و مراکز عرضه غذا در انگلیس بیش از نیمی از درآمد مورد انتظار خود را در جریان تعطیلات ناشی از ویروس “Covid-19” از دست می دهند. در سایر کشورهای اروپایی وضعیت از این هم بدتر است.

گزارش به اثر کروناویروس در همه بخش های صنایع غذایی و تجارت اروپا می پردازد. اما خدمات غذایی را به عنوان یکی از پرآسیب ترین مراکز معرفی می کند.

مادامی که شرایط فعلی ادامه یابد، زیانی در حدود ۵۱ تا ۷۷ درصد از درآمد برای مراکز فوق پیش بینی می شود. طبق این گزارش کشورهای اسپانیا و ایتالیا بدترین شرایط را دارند.

در این گزارش همچنین بر ضرر تأمین کنندگان مواد غذایی تاکید می شود. این زیان با توجه به وضعیت کشورهای مختلف در حدود۴۰۰  تا ۹۰۰ میلیون یورو در ماه است.

(برگرفته از سایت: foodbev)

چاپ